Boeken algemeen
 koken & tafelen algemeen

We hebben 126 gasten en geen leden online

Meer wijngif in België

 

 

Pesticide-cocktails nog onvoldoende

 

op schadelijke gevolgen onderzocht

 

Er zitten meer pesticiden dan ooit in wijnen die in België worden verkocht. Dat heeft de consumentenorganisatie Test-Aankoop vastgesteld. Daar werden 40 ‘gangbare’ wijnen onderzocht, waarbij in 28 gevallen resten van pesticiden werden aangetroffen. Dat was maar 2 keer het geval bij de geteste 39 biologische wijnen. Reden tot paniek is er niet, omdat in geen enkele onderzochte wijn de MRL-waarde (‘maximaal toegelaten dosis’ gif) werd overschreden.


Het dichtst bij de gevarengrens zat een wijn waarin 0,27 mg/kg pryimethanil werd aangetroffen. Maar je moet al 44 liter van zo’n wijn drinken om mer gif binnen te krijgen dan maximaal toelaatbaar wordt geacht. In de helft van de wijnen met gif-resten bleek meer dan 1 soort aanwezig. Bij 2 witte wijnen liep dat aantal zelfs op tot 4. Tot nog toe is amper onderzocht hoe schadelijk die combinaties (kunnen) zijn. Test-Aankoop stelt zich dan ook ernstige vragen bij de toxiciteit van dergelijke 'pesticiden-cocktails'.

Toename 23%

vergeleken met een vorig onderzoek in 2008 is de situatie voor gangbare Belgische wijnen verslechterd. Dat jaar werd in 8 van de 17 wijnen de aanwezigheid van 1 gif-soort of meer pesticiden-resten vastgesteld. In het nieuwe onderzoek is dat aantal met 23 % gestegen. Ook de gehalten van de aangetroffen residuen bleken aanmerkelijk hoger.

Bij de biologische wijnen verbeterde de situatie. In 2008 werden nog in 4 van de 17 geteste biologische wijnen residuen aangetroffen, tegenover 2 op de 39 nu.


Opvallend is dat de gif-resten vooral voorkomen bij witte wijnen. Van de 19 geteste rode wijnen bevatten er 8 geen enkel residu, terwijl dit bij de witte maar bij 4 van de 21 het geval was. Ook alle geteste gangbare schuimwijnen bevatten resten van giftige bestrijdingsmiddelen..

Opvallend was ook het verband met het alcoholgehalte. In alle 5 geteste wijnen met een alcoholpercentage beneden de 12 werden sporen van pesticiden aangetroffen. In bijna de helft van de wijnen met meer dan 13 % alcohol bleek dat niet het geval.

In Nederland zijn geen recente resultaten van soortgelijk onderzoek bekend.